Images-loading

PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W DUCHNICACH

  1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, przynoszonego przez uczniów.
  3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą opiekunów i kierownika wycieczki. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
  4. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (telefony powinny być wyłączone i schowane).
  5. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne. 
  6.  W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły oraz wychowawców klasy.
  7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Karta SIM oraz karta pamięci urządzenia zostaje zwrócona uczniowi.
  8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
  9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
  10.  W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.
0
0
0
s2smodern